September 28, 2021

arachimi studio

Little programmer in the world.

Swift Tuples

1 min read

สวัสดีครับ บทความนี้จะเป็นบทความแรกเกี่ยวกับภาษา Swift ที่ผมกำลังศึกษา พอดีไปเจอกับเจ้า Tuples เห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยลองเขียนบทความเกี่ยวกับการใช้ Tuples เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่หลงเข้ามาอ่าน และเป็นบันทึกไว้เตือนความจำเอาไว้กลับมาอ่านในอนาคต 🙂

การประกาศตัวแปรของภาษา swift หลายๆตัว ปกติแล้วเราสามารถทำได้โดยการประกาศตัวแปรแต่ละตัวออกไป

แต่เราสามารถนำค่าของตัวแปรของสองตัวด้านบนมาเก็บไว้ได้ในตัวแปรเดียว หลักการนี้เรียกว่า Tuples

วิธีการประกาศ Tuples
ตัวอย่างการประกาศตัวแปรสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้างและด้านยาวอย่างละ 10 และ 50 เราสามารถประกาศตัวแปรเหมือนการประกาศตัวแปรหรือค่าคงที่อื่นๆ ซึ่งค่าต่างๆถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ภายในวงเล็บ

หลังจากนี้เราจะได้ตัวแปร Tuples ที่เรียกว่า rectangle

Tuples สามารถเก็บตัวแปรหลากหลายประเภทได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทเดียวกันเสมอไป

จะได้ตัวแปร province ที่เป็น Tuples มีค่า “Chiangmai” เป็นประเภท String และ 50000 เป็น Integer ตามลำดับ

การเรียกใช้ Tuples เราเรียกวิธีการนี้ว่า Decompose Tuples เราแค่ทำการระบุตำแหน่งของตัวแปรที่เราต้องการ ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยตำแหน่งที่ศูนย์

หรือเราสามารถกำหนดเป็นตัวแปรแต่ละตัวเพื่อเรียกใช้ Tuples ได้

หากเราต้องการเพียงแค่ตัวแปรบางตัว เราสามารถใช้ Underscore ( _ ) เพื่อแทนที่ตัวแปรที่เราไม่ต้องการได้

การตั้งชื่อให้กับสมาชิกใน Tuples

เมื่อเราประกาศตัวแปรประเภท Tuples แล้ว เรามาสามารถสร้าง Tuples อีกตัวขึ้นมาลักษณะคล้ายๆการก็อปปี้ได้

โดยส่วนตัวแล้ว รู้สึกชอบตัวแปรประเภท Tuples นี้เป็นพิเศษ บทความด้านบนเป็นพื้นฐานของ Tuples ซึ่งคงได้รับการต่อยอดในการใช้ในโปรเจคและถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

แหล่งที่ผมค้นคว้าหาความรู้

Source 1
Source 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *